ROCK ARM & BOOM

 • ROCK ARM&BOOM

  ROCK ARM & BOOM

  ប៊ុនដូវរ៉ុកអាបនិងប៊្លុកដែលមានកម្លាំងជីកខ្លាំងជាងប្រើក្នុងការជីកយករ៉ែផ្លូវថ្នល់សំណង់លំនៅដ្ឋានសំណង់ដីកកនិងប្រភេទគម្រោងផ្សេងៗទៀត។ លក្ខខណ្ឌការងារ។
 • + ៨៦-២៥១៦-៨៧៥៣៣០៤០
 • sales@bonovo-china.com
 • + ៨៦-១៨៧៩៦២៩៤៣២៧
 • ស្កេនដើម្បី Wechat

  Scan To Wechat